הנחיות לשבת ושבועות

דבר הרב • 17/5/2018 כניסותהנחיות לשבת ושבועות
(תשע"ח)

יש להכין נר של 48 שעות  לפחות מערב שבת היינו ביום ששי , לצורך העברת אש, ולהדלקת נרות של יו"ט. וכן לצורך ברכת מאורי האש בעת הקדוש בליל יו"ט (מוצאי שבת).
יש להכין 2 מערכות של נרות. אחד לשבת ואחד ליו"ט.
יש לאכול סעודה שלישית מוקדמת עד השעה רבע לחמש, כדי שיאכל סעודת חג בתיאבון.
יש להתפלל מנחה מוקדמת.
יש להזהר שסעודה שלישית לא תימשך עד אחר השקיעה, כיון שיתחייב בקידוש של יו"ט.
אין להכין כלום משבת לחג, כגון עריכת שלחן, שטיפת כלים וכדו' לצורך יו"ט אלא עד מוצאי שבת.
גם דברים שמותר לחמם על הפלטא בשבת כגון דברים יבשים, אסור לעשות כן בשבת לצורך החג.
מותר להוציא את האוכל של החג ביום שבת, הן אם הוא קפוא והן אם הוא במקרר.
הישן בשבת לא יאמר בפה שהוא ישן כדי שיהא לו כח להיות ער בתיקון שבועות.
הדלקת נרות של יו"ט יש להדליקן רק במוצאי שבת8:14( ) ולא לפני כן. ולפני כן יש לומר המבדיל בין קודש לקודש.
בתפילת החג בערבית יש להוסיף את הקטע ,ותודיענו' (שהוא הבדלה בין קדושת שבת לקדושת יו"ט.)
סדר הקידוש בליל החג הוא ,יקנה"ז' – יין, (ברכת בורא פרי הגפן)  קדוש, נר (ברכת מאורי האש) הבדלה (ברכת המבדיל בין קודש לקודש) זמן (ברכת שהחיינו).
נר שמדליקים לצורך יו"ט ולצורך ההבדלה יש להעביר אש. 
אין לאשה לברך שהחיינו בעת הדלקת הנרות.
לפני חצות לילה יש לקרא קריאת שמע.
יש לברך ברכות השחר כולל ברכות התורה החל מעמוד השחר

שבת שלום ומועד טוב ומבורך
מאיר נ. סגרון

אני זמין לשאלות והערות בטלפון שלי 0524576769