ממתק לשבת פרשת שמות

דבר הרב • 4/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ממתק לשבת שמות תשעח פי די אף

בס"ד


טעות לחשוב שירידת גשמים הינה רק צורך כלכלי
יש בה דבר עמוק בחיבור הרצוי בינינו לבין רבש"ע. ובין היתר מובא
במדרש: 'והשקה את כל הארץ' ר"א בשם רבי יוסי בר זמרא אמר הכל מתברך 
משא ומתן מתברך והפרגמטוטין מרויחין ר' יוחנן בר לוי אמר אף מוכי שחין מרויחין 
רבי חייא בר אבא אמר אף החולין מרויחין ואיבריהון רפין עליהם...'

שבת שלום
הרב